Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva České republiky, zejména pak v těchto:

– tvorba a připomínkování všech druhů smluv včetně inominátních
– tvorba a připomínkování zajišťovacích institutů včetně bankovních záruk
– komplexní poradenství pro podnikatele
– zakládání, změny, správa a likvidace společností
– příprava podkladů pro valné hromady včetně zajištění zastupování klientů na valných hromadách
– převody obchodních podílů a akcií ve společnostech včetně právních prověrek
– přeměny obchodních společností
– příprava podkladů pro rejstříková řízení včetně zajištění zastoupení a sjednání služeb notáře
– převody nemovitostí
– právní poradenství pro společenství vlastníků a bytová družstva včetně zajištění jejich správy
– zajištění dokumentace pro vznik společenství vlastníků včetně zajištění technické podpory (spolupráce s architekty a stavebními inženýry)
– účast na přípravě a realizaci developerských projektů
– příprava nájemních a podnájemních smluv na byty a prostory sloužící k podnikání včetně přípravy výpovědí z nájmu a zastupování v soudních řízeních
– zastupování vlastníků jednotek
– zastupování nájemců bytů a “nebytů”
– uplatňování práv z odpovědnosti za vady u movitých věcí a nemovitostí
– uplatňování práv ze záruky
– zastupování klientů v soudních řízeních o náhradu škody
– zastupování klientů v řízeních před obecnými soudy všech stupňů a zvláštními soudy (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku)
– sepis žalobních návrhů a jiných podání k soudu
– sepis odvolání, dovolání a dalších opravných prostředků
– sepis ústavních stížností
– zastupování klientů v řízeních před rozhodčími soudy včetně sepisu žalobních návrhů a jiných podání včetně návrhů k soudu na zrušení rozhodčích nálezů
– sepis předběžných opatření
– hromadné a individuální vymáhání pohledávek
– předžalobní a žalobní fáze, zastupování v exekučních řízeních vedených v ČR i na Slovensku, příprava a zastoupení při sepisu mimosoudních dohod včetně notářských zápisů s přímou vykonatelností (i hromadně), posuzování dobytnosti pohledávek s ohledem na majetkovou bonitu dlužníka
– zastupování v soudním směnečném řízení
– vyhotovení směnečné dokumentace
– posouzení platnosti směnek
– podávání a připomínkování insolvenčních návrhů včetně zastupování v insolvenčním řízení
– příprava a podání přihlášek pohledávek
– zastupování klientů na věřitelských schůzích a ve výborech
– příprava podkladů pro reorganizace
– příprava podkladů pro oddlužení
– tvorba a připomínkování všech pracovněprávních dokumentů
– zastupování v pracovněprávních sporech (zaměstnavatelů i zaměstnanců)
– příprava organizačních změn u zaměstnavatelů
– příprava vnitřních předpisů, pracovních řádů, dohod o hmotné odpovědnosti, o srážkách ze mzdy, konkurenčních doložek apod.
– zastupování v rozvodových řízeních
– úprava poměrů k nezletilým
– výživné zletilých
– vypořádání společného jmění manželů
– příprava zúžení a rozšíření společného jmění manželů včetně zastupování v řízení o zrušení nebo zúžení stávajícího společného jmění manželů
– osvojení
– pěstounská péče
– určení rodičovství a popření otcovství
– příprava a poradenství v rámci dědického práva včetně daňových aspektů
– příprava všech druhů závětí včetně zajištění služeb notáře
– zastupování klientů v dědickém řízení včetně řízení před soudem
– obhajoba obviněných a zastupování poškozených v trestním řízení
– příprava trestních oznámení
– příprava a uzavírání dohod o narovnání
– posuzování trestnosti v rámci podnikatelské činnosti
– zastupování klientů v řízeních před správními orgány včetně správních soudů
– zastupování klientů v daňovém řízení před finančními úřady včetně zajištění konzultace se spolupracujícím daňovým poradcem
– zastupování klientů v územních a stavebních řízeních
– zastupování klientů ve správních řízeních spojených s vnitrostátní a mezinárodní přepravou
– právní poradenství v oblasti autorského práva a duševního vlastnictví
– registrace a obnova duševního vlastnictví (ochranné známky, užitné vzory, patenty)
– příprava smluvní dokumentace (licenční a podlicenční smlouvy, smlouvy o dílo) a zastupování při sjednávání smluv
– zastupování ve sporech o duševní vlastnictví
– příprava a kontrola zadávací dokumentace pro veřejné zakázky a výběrová řízení
– kontrola formální a obsahové správnosti nabídek podávaných zájemci
– zastupování v řízeních o náhradu škody na zdraví
– poradenství v souvislosti se stanovováním cen a úhrad ve správním řízení a příprava dokumentace k podání příslušným orgánům ve správním řízení
– příprava a kontrola distribučních smluv, nastavení smluvních vztahů (odběratelsko-dodavatelských)
– poradenství v oblasti hospodářské soutěže
– účast na jednáních s klienty
– sepisy právních analýz a rozborů
– telefonické a e-mailové konzultace
– zajištění prohlášení o pravosti podpisů
– úschovy listin a finančních prostředků
– poskytování právních školení
– zajištění znaleckých posudků

Naše advokátní kancelář poskytuje všechny právní služby v českém a anglickém jazyce.